Kiezen voor mooie tanden…

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden (hierna te noemen ‘overeenkomst’) maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘JB Mondzorg’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld via een link in onze welkomstbrief, staan op onze website en worden op verzoek toegezonden.

DERDEN

JB Mondzorg is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. JB Mondzorg zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. JB Mondzorg is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

KOSTEN EN BETALING

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

JB Mondzorg draagt de facturering en afhandeling van betaling over aan Infomedics. Infomedics verzorgt de incasso; de patiënt is gehouden rechtstreeks aan Infomedics te betalen. Als de patiënt dit wenst, zal JB Mondzorg de patiënt uit dit factoringsysteem halen zodat de betalingen via JB Mondzorg verlopen en de patiënt zelf de factuur kan indienen bij diens zorgverzekering om de eventuele vergoeding te ontvangen.

Als u van ons een begroting heeft ontvangen en u een afspraak inplant voor één van de behandelingen van deze begroting, zien wij dat als akkoord op de kosten van die behandelingen. Vraag ons vooral om u vooraf een begroting te doen toekomen.

Voor verdere informatie over de betalingsvoorwaarden, verwijst JB Mondzorg de patiënt naar www.jbmondzorg.nl/betalingsvoorwaarden/.

RECLAMES EN KLACHTEN

Klachten omtrent declaraties dienen binnen veertien dagen na declaratiedatum bij JB Mondzorg schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van JB Mondzorg is beperkt tot het bedrag waarop de door JB Mondzorg afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van JB Mondzorg onder de verzekering.